در من انقلابی است بزرگ
آنقدر که فصل ها را به هم می ریزد
لرزش دست هام
تو بی خیال منی
انگار نه شاهی آمده و نه شاهی رفته است.