بی تو مثل قلب شب تباه می شوم
با تو ماه ماه ماه ماه می شوم

تا بيايی از هزار سال فاصله
قول می دهم که رو براه می شوم

تا نيفتم از عزيز چشم های تو
پاک يوسفانه بی گناه می شوم

دست هايتان ستون محکم خداست
بی قرار آن پناه گاه می شوم

بس که با خيال نامتان عجين شدم
گاه گاه با تو اشتباه می شوم

XXX

وعده ی خدا چه راست بود ! می رسی
من فقط فقط فقط نگاه می شوم