بی تو احساس خلا می کنم

احساس بی وزنی

از من نخواه

غزلی تازه بشنوی

این روزها

دلم برای دهانم

که از تو می گفت

تنگ می شود...