ای رهای بادهای شرق و غرب      

گیســــــوان بـافه بـافـه بـافـه ات

مـانده تا کجـــا تو را صــدا کند  

این من کــــلافه ی کـــلافــه ات

این منِ مضافِ هر چه که تویی    

 مانده در طوافِ هرچه که تویی

مســـــت اتصـــال نام کوچکــش 

در کنار کســـره ی اضـــافه ات

آهوی هــــزاره های نافه خــیز! 

هی! هیاهوی همیشـه در گریز!

لحظه ای درنگ کن که بشـکفد  

باغـم از شـــکوفه های نافه ات

ای حریر خوابهای رنگ رنگ! 

مخــــمل خـــیال ماه تا پلـــنگ!

آرزوی پیله هاســت بعد از این  

تار و پـــود نازک مـــــلافه ات

---

پی نوشـــت:

پر زدن بــدون تو  

مثل بی هوا نفس کشــیدن است

خــواب های پــیله ای درون تو 

عین دست از قفس کشیدن است