از پيکان پياده می شود
نزديک اتوبوس
که می لولد چيزی وول می خورد
نزديک اتوبوس

همه تند تر نمی روند
همه در خيابان طالقانی از اتوبوس پياده نمی شوند
XXX

سبز می شود
رد شويد!
لخته لخته سبز می شود
با لباس شندره و عينک ته استکانی
در عصر پنجشنبه ی يک ارديبهشت
که سر شاخه ها را تگرگ زده باشد
در اتوبوس
در طالقانی
در - وول می خورد -

لختنه لخته که سبز می شود باز يافت خواهد شد
اتوبوس باز يافت خواهد شد
طالقانی باز يافت خواهد شد

XXX

وول می خورد با« لباس شندره و عينک ته استکاني»
که سر اين سطر
می افتد
می ش کن د

می شکند را نکشيد لطفا
طولی نمی کشد


اساسا بنده معتقدم که
افتاد
آنقدر که حتی راه رفتن معمولی هم يادش رفت
طالقانی هم يادش رفت

لخته لخته سبز شد
افتاد با تگرگ
با
پاکت نامه های نفروخته
باز يافت خواهد شد