من هزار قصۀ نگفته ام

بغض های پشت خنده خفته ام

کاش قطره اشک ساده ای خدا

در نگاه این ژکوند می گذاشت