مرده شور هر چه شعر است را

برده اند

من دیوانه تر از تو ام سروانتس!

همه را چال کرده ام در سکوت

ماه ها

گلویم می سوزد و به نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان

عق می زنم.

مثل شوالیه ای که نیست

کتاب سوم را در باد ایستاده ام

"دسترسی به این سایت" را سروانتس!

هوا گرم است و یک آهنگ همیشگی تکرار می شود.

تک را ر می شود

در سرزمینی که نیست سرگردانم

آفتاب آنقدر تابیده که فراموش می شود

دیگر هیچ پیام آوری را نخواهم زیست

زندگی راهبه ای من.

 

آ زینب چوقادی