به یاد قیصر...

وقتی که بعد از سرودن  حرف از مولف نباشد

یعنی خدا بعد خلق یک «حسن یوسف» نباشد

یعنی گلستان بدون شیخ اجل شوره زار است

تصنیف مرده است وقتی  روح مصنف نباشد

شریان ناب تغزل می خشکد آرام آرام

وقتی که تشریف شاعر بر شعر مشرف نباشد

تو روح شعری در این متن مثل جنین در دل بطن

حتی اگر زندگی با جسمت مصادف نباشد

بعد از تو دنیا شبیه یک بغض کهنه است در من

ای کاش چیزی به نام «مرگ مولف» نباشد...