به رودی افتاده ام

که ماهیان مرده می زاید

در هر دقیقه از من

صد و بیست و چهار هزار بار هم که بیایید

موج می زند این رود

تا باتلاقی

که به چشم هات ختم می شود