چشمان سپيدارها هنوز باز است


چشمان ما هم باز بود


وقتی به دنيا آمديم


بستيم!