روزی شبیه روز های آخر آبان

هی پا به پای هق هق من چک چک باران

موسیقی بی تاب دلچسبی است می دانی؟!

همراه طرح تازه ی قهوه ته فنجان

طرحی شبیه طوطی تنها ... نه تنها نه!

همراه یک زن . یک زن بی تاب سر گردان

یک زن که شاید داغدار قصه ای باشد

یک زن که انگار از نگاهش می چکد باران

باران همینطور از تمام روز می ریزد

بر سطر های شعر ... خانم ها و آقایان!

حالا منم که راوی این داستان هستم

حالا منم که روبروی طوطی ام حیران...

این شعر با مرگ مولف ختم خواهد شد

چیزی شبیه قصه ی داش آکل و مرجان

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

باران همینطور از تمام روز می ریزد

باران همینطور از تمام آخر آبان