بر دف بزن نوائی  سرگردان     آهنگ بی گناهی اين زن را

اصلا بيا و با تبرت بشکن      مثل بت بزرگ خودت  من را

اصلا بیا بیا و بسوزانم    با شعله های سر کش گیسویت

شاید که بادها ببرد سویت    خاکستر هوایی این تن را

یا  دوزخی بپا کن  و دور من    حلقه بزن به هیات پیراهن

تا اینکه بگذرانی ام از آتش    اثبات پاک جانی دامن را!

ای من سیاوشان دو چشمت را    ا ین قدر خیره تا دم رستاخیز!

یک چشمه ی نگاه   محبت کن    تا  پلک های تشنه ی این من را

طوفان کنی و خيره بياشوبی        همراه اين تغزل پاکوبان

اصلا ببر مرا و بياشوبان ! ...   ديگر مخوان ترانه ی رفتن را

حالا که در تو غرق شدم تنها      حالا که با تو شعر شدم يکجا

بگذار دف ددف دددف دف را   بردار تن تتن تتتن تن را ....