آرام و رها

می پيچد در باد

مثل اتفاقی که هرگز نيفتاده

 می افتد لب حوض

ماهی ها هنوز دور ماه می چرخند