خرمالو ها را آدم ها چيده اند

مثل يک ميوه ی له شده روی موزاييک ها ی حياط

چسبناک و گس

روزهاست

که به آسمان می انديشم