سلام.  مدتی نبوده ام و نيستم و نخواهم بود .
چه می شود کرد وقتی آب از آب تکان نخورده و همچنان زمين گرد است و دور
خورشيد می گردد.

..............................................................................................

پيش می آيد گاهی صراط مستقيم 

با سيب های ترش روی مباشيد حضرت آدم

آدم ها  دم ها   آ ها  گاهی تلخ می شوند

آه ها

دم ها

آه دم شده ام چند روزی است سيب ها رسيده اند تلخ

تر  از خداحافظ تا دوم بهمن

ماه چه ديوانه ايم

ماه ها شماه ها را ... آه ها را می شناسيم

مثل خوره به جانم افتاده اند خاطرات .

من کی ام ؟

اين جا کجاست

حسين پناهی بيچاره هم مرد

زمين گرد بود آن روز و دور چيزی می چرخيد

می چرخيد

می چرخد سرم دور چيزی شبيه اتاق

تاق

قاف حرف اول صراط است مگه نه ؟

سيب ها را شسته ام يا نه ؟ مهمان داريم  آدم

بايد بروم

فعلا 

.