برای بار صدم ... چشم های من را باش
نگاه می کنم آنجا به دور دست نگاه
نگاه می کنم آنجا که آسمان پيداست
گل مناره ی خورشيد.... آه گنبد ماه!

برای بار صدم اتفاق می افتد
برای بار صدم اشک های خسته ی من
چه دور می شوم از تو ! خدا نگهدارت
چه ساده می رود اما دل شکسته ی من

... نگاه می کنم آنجا که آسمان پيداست
به دور دست ... به يک نقطه ی معين و...
برای بار صدم باز چشم می دوزم
به اتفاق
خداحافظی
خدا من
و...