من

چينا چين کوچه ها را

با آفتاب

نصفه نيمه

می چرخم

می چرخد گل گلی های صورتی

در خما خم کوچه های ارگ

پس کوچه های ارگ

اين شکوه بر باد رفته را پيچا یپچ 

می رقصم در باد

 تا فصل قهوه ای رطب

با مردان نخل

مردان عرق

مردان ارگ

***

می پيچد

شيرين و گل گلی

در باد

در خاک

در آفتاب

در ارگ ...