سلام خواستم شعر جديدم رو به امروز برسونم نشد. فعلا اين شعر يک ساله رو بخونين
ميان خلسه ی اين خلوت خراب ترين
يکی دو جرعه به من رو کن ای شراب ترين

طلوع طلعت تو امتداد بيداری است
برای يک من بی های و هوی خواب ترين

شروع می شود اين شعر گوش شيطان کر!
اگر عبور کند از من آن شهاب ترين

مرا بخوان به تمنايت ای سوال بزرگ
مرا ببر به تماشايت ای جواب ترين

حضور نام تو را واژه واژه می جويم
هزار بار در اين لحظه های ناب ترين

هزار بار پی حرفی از تو می گردم
که شاعرانه ترينی و دير ياب ترين

XXX
قسم به ديدنت ای اتفاق خوب خدا
که بی نقاب ترينی تو بی نقاب ترين!