کلمه .نقطه من .تو . بال .بپر
می نويسم نگاه!پر پر پر

می نويسم دو بال بالا بال
لکه های سپيد! بالاتر

هی چه مستند اين دو تا کلمه
هی چه شادند اين دو تا کفتر

XXX
خط خطی خط خطی نه ! می گويم
چند سطر از «دو بال» پايين تر

محو پرواز لکه های سپيد
چشم های سياه يک دختر

که در اين شعر در هم و بر هم
مست و گيج است و گنگ و خسته و تر

هی به اين فکر می کند که خدا...
هی به اين فکر می کند که اگر ...

و خداوند زنده است هنوز
بال . پر . نقطه . بال . پر پر پر

هی! بيا شعر را تمام کنيم
آخر بيت می شوم کفتر...

و خداوند زنده است هنوز
و خداوند بال ..... بالاتر