اسباب ديدن تو فراهم نمی شود
چيزی که از بزرگی تان کم نمي شود

گندم زياد خورده ام اما خدای من
اين تحفه ای که ساختی آدم نمی شود

بر زخم های جان و تن يک دروغگو
حتی صدای پاک تو مرهم نمی شود

ديگر بس است مائده ی آسمانی ات
اين دختر خطا زده مريم نمی شود
XXX

اين بار هم که از در رحمت در آمدی
انگار روی ماه شما کم نمی شود