این روزها

دلم برای دهانم

که از تو می گفت

تنگ می شود.