1


پیراهن انتخاب خاک آلود است

این شب شب چون سراب خاک آلود است

خاکستر ماه بر زمین می غلتد

پیشانی آفتاب خاک آلود است

ظهر است و نگاه سرخ صحرا خشک است

آهنگ گلوی نی لبک ها خشک است

لب تشنگی ات قصۀ تلخی است ولی

دریا هستی و لب دریا خشک است